อัพเดทใหม่ล่าสุดเมื่อ 23 มิถุนายน 2024

For foreign tourists in Thailand, finding a cheap vape can be challenging. Being unfamiliar with the local market, you might encounter sellers who inflate prices. To help you navigate this, Podsamurai provides some tips and insights on how to find reasonably priced vapes in Bangkok.

Tips to Make Vaping Cheaper:

  1. Choose Simple Devices: Opt for vape devices with fewer features and lower power consumption. These can still provide a satisfying experience without the need for complex settings. Begin your search by checking prices for disposable vapes or DIY kits at local shops. Once you have an idea of the baseline prices, you can compare them with the most expensive models available to ensure you are getting a good deal.
  2. Mouth-to-Lung (MTL) Vaping: MTL vaping is generally cheaper than direct lung (DL) vaping. MTL devices use less e-liquid and battery power, making them more cost-effective. Look for vape brands that support MTL to save money in the long run.
  3. Store Sales: Vape shops often discount older products to make way for new inventory. Keep an eye out for sales on tanks, coils, and other accessories at local vape shops. Additionally, signing up for email lists from online vape stores can help you stay informed about upcoming sales and discounts.
  4. Bulk Buying: Purchasing vapes and related supplies in bulk can significantly reduce costs. Plan ahead and consider buying in larger quantities. You can reserve your bulk purchases to pick up when you arrive in Thailand, which can also help you save on shipping costs.
  5. High Nicotine Strength: Using e-liquids with higher nicotine strength means you’ll need to vape less frequently to satisfy your nicotine cravings. This can lead to significant savings on e-liquid over time.

What Are the Cheapest Vapes In thailand?

In Thailand, some of the most popular and affordable vape models include:

  • Infy 6000 Puffs: Priced around 200-300 Baht (approximately 6-9 USD). This disposable vape offers a long-lasting vaping experience at a low cost.
  • Ks Quik 5000 Puffs: Priced at about 260 Baht (approximately 8 USD). Another popular disposable option that provides good value for money.

These disposable vapes are widely available and are known for their affordability and convenience. Visit local vape shops or contact Podsamurai to compare prices and consider ordering in advance to further reduce costs.

Cost of Buying a Vape in Thailand

The price of disposable vapes in Thailand generally ranges from 300 to 600 Baht (approximately 9-18 USD). Prices vary depending on the product’s popularity, brand, and market dynamics. To ensure you get the best deal, it’s advisable to compare prices at multiple shops before making a purchase.

Additional Tips for Foreign Tourists

Research Local Laws: Before purchasing a vape in Thailand, make sure you are aware of the local laws and regulations regarding vaping. While vaping is popular, there are specific regulations that you need to follow to avoid any legal issues.

Language Barrier: If you don’t speak Thai, consider using translation apps or seeking assistance from someone who speaks the language to help you communicate with shopkeepers.

Payment Methods: Be prepared for different payment methods. Some local shops might prefer cash, while others might accept credit or debit cards. Having some local currency on hand can be useful.

Quality and Authenticity: Ensure that you are purchasing authentic products by buying from reputable shops. Counterfeit products can be common in some areas, so it’s important to verify the authenticity of the vape devices and e-liquids you are buying.

By following these tips and doing a bit of research, you can find affordable vapes in Bangkok and enjoy a cost-effective vaping experience during your stay in Thailand. Happy vaping!

เขียนโดย เฮียเจแปน

นักรีวิวบุหรี่ไฟฟ้าชาวไทยที่สนใจและตามหาเรื่องราวในรสชาติและผู้คนที่เกี่ยวโยงกันอย่างมีนัยยะสำคัญ ผ่านควันบุหรี่แต่ละแบบ

#TAG
บทความที่เกี่ยวข้อง
ดูดพอตยังไง คู่มือสำหรับมือใหม่
การเริ่มต้นใช้พอตไฟฟ้าสำหรับมือใหม่เป็นเรื่องสำคัญในยุคนี้ หลายคนหันมาใช้เพราะดูทันสมัยและสะดวกกว่า มีควันมากและกลิ่นหอมให้เลือกหลากหลาย
อ่านต่อ ดูดพอตยังไง คู่มือสำหรับมือใหม่
รีวิว marbo 9000 puffs พร้อมกลิ่นแนะนำให้ลอง
พอตใช้แล้วทิ้ง Marbo 9000 Puffs เป็นพอตรุ่นใหม่ที่ได้รับความนิยมสูงจากนักสูบในขณะนี้ โดยถือเป็นพอตที่ได้รับความนิยมมากที่สุด
อ่านต่อ รีวิว marbo 9000 puffs พร้อมกลิ่นแนะนำให้ลอง
พอตเค คืออะไร? รู้จักหัวพอตสุดอันตราย
พอตเค คือบุหรี่ไฟฟ้ารูปแบบหัวพอตระบบปิด ซึ่งภายในหัวพอตได้บรรจุน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าที่มียาเคตามีน(Ketamine)และเมทแอมเฟตามีน(ยาบ้า)
อ่านต่อ พอตเค คืออะไร? รู้จักหัวพอตสุดอันตราย